วิทยานิพนธ์ (Thesis - BUS) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 126
Issue DateTitleAuthor(s)
2564อิทธิพลของบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและการควบคุมภายในองค์กรที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอนิรมล พลแพงขวา
2563พฤติกรรมการจัดการความเครียดและปัจจัยในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีกรวิกา มีสามเสน
2020EFFECTS OF CORPORATE GOVERNANCE ON ACCOUNTING CONSERVATISM: AN INVESTIGATION OF THE MODERATING ROLE OF IFRS ADOPTION IN THE LISTED FIRMS IN MALAYSIA, SINGAPORE, AND THAILANDSUTATHIP, PHAPHO
2563พฤติกรรมและทัศนคติในการรับชมรีวิวการท่องเที่ยวออนไลน์ที่มีผลต่อความตั้งใจมาท่องเที่ยว 15 สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายชลธิชา วังศิริไพศาล
2562ลักษณะทางจิตวิทยา ทัศนคติที่มีต่อสินค้าออร์แกนิคและการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้าทารกและเด็กในเขตกรุงเทพมหานครสุทธิลักษณ เมืองนาคิน
2560อิทธิพลของส่วนประสมการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีต่อคุณค่าตราสินค้าจันทร์จิรา นันดีสู้
2562การวิเคราะห์คุณภาพกำไรกับราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรัชนู รุ่งหัวไผ่
2560ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปรียาพร วัฒนปัญญาขจร
2562Factors Affecting Thai Consumer Intention in Online ShoppingYilin Zhang
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปยังตลาดโลกอารีย์ รักษ์ธัญการ
2562ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนรวมอีทีเอฟธนพร มีศิลป์
2562คุณภาพการให้บริการ และคุณค่าที่รับรู้ ที่มีผลต่อความภักดีของผู้โดยสาร กรณีเปรียบเทียบสายการบินไทย และสายการบินบางกอกแอร์เวย์สณัฐณิชา พงศ์พฤติ
2561ความสามารถในการลดต้นทุนโดยการใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ของอุตสาหกรรมเครือข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานปารวี มินหะรีสุไรมาน
2561อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและรูปแบบการดำเนินชีวิต ที่มีผลต่อการกลับมาเลือกใช้บริการจองที่พัก ผ่านแอปพลิเคชั่นซ้ำ: กรณีศึกษานักท่องเที่ยวที่เลือกเข้าพักในเขตจังหวัดกระบี่บุษรินทร์ ดิษฐมา
2561ทัศนคติและกระบวนการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทำงานของผู้บริหารระดับกลางกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศภูษณิศา แก้วสอาด
2561วัฒนธรรมองค์การความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปิยะณัฐ เริงเกษกรรม
2561สมรรถนะของเจ้าหน้าที่จัดการคลังสินค้าที่ตรงกับความต้องการของ ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศภาณุมาศ เนียมพลับ
2561ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจยางพารา ในประเทศไทยโกมิน สัตย์มั่น
2561การสื่อสารการตลาดในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ กับความคาดหวังของ นักท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ (Retreat)ในจังหวัดกระบี่ชนิกานต์ หนูทองคำ
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจนำเที่ยวในประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานครวรีสา ตรงคง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 126