วิจัย (Research - BUS) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39
Issue DateTitleAuthor(s)
2565การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพ้นสภาพของนักศึกษา โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีชาลี จิตรีผ่อง
2563การศึกษาการยอมรับการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจิญาดา แก้วแทน
2563ปัจจัยส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสุกัญญา ใยดา
2563การพัฒนาความรู้ความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่ายเงินโครงการกิจกรรม การพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนฤมล มาธุพันธ์
2563พฤติกรรมการบริหารองค์กรที่ส่งผลต่อปัญหาในการบริหารงบประมาณของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพจนีย์ จันที
2563ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563จุฑาภรณ์ ยอดเสนีย์
2562การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพจนีย์ จันที
2561การรับรู้กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสุกัญญา ใยดำ
2562การแสดงพฤติกรรมที่ดีของนักศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนันท์ธนภัส อัศวณัฏฐกร
2559การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนันท์ธนภัส อัศวณัฏฐกร
2563ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2563จุฑาภรณ์ ยอดเสนีย์
2562การศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสาร งานบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีชุติมา สถิติรัต
2562การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เข้าศึกษาด้วยระบบ TCAS และระบบรับตรงชาลี จิตรีผ่อง
2561การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการตลาดด้วยโปรแกรม SPSSสลิตตา สาริบุตร
2550ปัจจัยความต้องการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาปีที่ 1 มหาวิทยาลัยของรัฐบาลกนกพร ชัยประสิทธิ์
2548การวิเคราะห์การลงทุนในการจัดจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในสถานีบริการน้ำมัน ศึกษาเฉพาะกรณีในกรุงเทพมหานครวันชัย ประเสริฐศรี
2549การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาของบัณฑิต ภาควิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสุดาพร กุณฑลบุตร; วาสนา ศิลป์รุ่งธรรม; ศรากุล สุโคตรพรหมมี; กนกพร ชัยประสิทธิ์
2550กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการปัจจัยในการเลือกใช้สปาและพฤติกรรมการใช้บริการสปาพิมพา หิรัญกิตติ; ปณิศา มีจินดา; สุวิมล แม้นจริง
2554การศึกษาเชิงประจักษ์ของประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติชนงกรณ์ กุณฑลบุตร; เนตร์พัณณา ยาวิราช; บุปผา โสภาสพ
2552ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในการเลือกพักโรงแรม และรีสอร์ทในเกาะสมุย และเกาะพงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานีฉัตรปารี อยู่เย็น; อภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39