Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 18 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีจันทร์แรม พุทธนุกูล
2554ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร :กรณีศึกษา บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดขจิตรพร คมขำ
2557อิทธิพลความผูกพันของพนักงานในภาคธุรกิจบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าเบญญาภา สุวรรณทอง
2561วัฒนธรรมองค์การความผูกพันต่อองค์การมีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปิยะณัฐ เริงเกษกรรม
2559ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การ :กรณีศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอริศา ฤทธิ์จรูญ
2556ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เอ็นเอ็มบี -มินีแบไทย จำกัด (บางปะอิน)ภูรินท์ กล่ำสุข
2554ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีวรรณิภา นิลวรรณ
2555ความผูกพันขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานร่วมกันสมศักดิ์ ปิดตานัง
2559ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิทธิพร ปรีรอด
2559การรับรู้บรรยากาศองค์การที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานต่อองค์การฐาปณี บุณยเกียรติ