Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 24 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าพักรีสอร์ทในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลลิตา ยุรยาตร์
2557ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ศูนย์บริการยางรถยนต์ : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาดาการยางพรสุดา ปานเกษม
2559ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมในจังหวัดปทุมธานีจุไรรัตน์, รัตนายน
2558พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศของประชากรในจังหวัดปทุมธานีธนา ตันติเอมอร
2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอปบนออนไลน์ของผู้บริโภคเมธาวี เผ่าเมธวารีธร
2559ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเบื้องยางสำหรับที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครวิจิตร อภัยวงศ์
2558พฤติกรรมในการใช้เครื่องสำอางแบรนด์ต่างประเทศที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของคนในจังหวัดปทุมธานีนัยนา พันธสำราญสุข
2558คุณสมบัติของ Line Official Account ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สุธาธินันท์ ช่างทำ
2557การประกันชีวิตผู้สูงอายุในมุมมองของผู้สูงวัยในเขตกรุงเทพมหานครอภิญญา ช่างยิ้ม
2557ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครกนกอรพรรณ แสงสว่าง