วิจัย (Research-TECHED) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
Issue DateTitleAuthor(s)
2562ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันกับองค์กรของบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาริน วัดคราว
2564การบริหารงานบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาริน วัดคราว
2565ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมนธิรา สร้อยศรี
2564การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกชพร เมฆานิมิตดี
2564การมีส่วนร่วมในการบริหารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของบุคลากร โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมนธิรา สร้อยศรี
2563การศึกษาการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกชพร เมฆานิมิตดี
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอุไร จุ้ยกำจร
2550การออกแบบชุดจำลองสร้างสถานะการณ์การสั่งทริปเบรกเกอร์ด้วยรีเลย์แบบผลต่างป้องกันหม้อแปลงธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
2553การหาประสิทธิภาพระบบทำความเย็นแบบระเหยชนิดโดยตรงและโดยอ้อมอัคครัตน์ พูลกระจ่าง; นพพร เปรมใจ
2551การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่องพื้นฐานการหล่อลื่นในงานอุตสาหกรรมสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการในสายการ ผลิตทรงธรรม ดีวาณิชสกุล; ณัฐพล จีนุพงศ์
2551แรงจูงใจการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทรงธรรม ดีวาณิชสกุล; อัคครัตน์ พูลกระจาง
2551การพัฒนาระบบการควบคุมมลภาวะทางอากาศอุตสาหกรรมงานชุบโลหะเรวัต ซ่อมสุข; ศุภเอก ประมูลมาก
2551เครื่องสร้างสัญญาณขับนำเกตอเนกประสงค์ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์; ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช
2550ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากร ระหว่างโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวชิราพรรณ เทียนทอง
2550การสร้างชุดทดสอบการสั่นสะเทือนแบบอิเล็กโตรไดนามิกส์ธนัช ศรีพนม; อัคครัตน์ พูลกระจ่าง; ผู้ให้ทุน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2552การพัฒนารูปแบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานระดับปฺบัติการสายการผลิตในสถานประกอบการอัคครัตน์ พูลกระจ่าง; ทรงธรรม ดีวานิชสกุล
2550การควบคุมกระบวนการแบบอัตโนมัติด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลังยุทธชัย ศิลปวิจารณ์
2550การพัฒนาควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส แบบปรับความเร็วรอบโดยการปรับแรงดัน และความถี่ โดยดีเอสพีจิรพงษ์ จิตตุโคตร์; นิกร แสงงาม; พิชญ ดาราพงษ์
2551การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการสอนงานของหัวหน้างานในสถานประกอบการอัคครัตน์ พูลกระจ่าง; ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล
2551การพัฒนาภาพลักษณ์คหกรรมศาสตร์ในสังคมไทยนนทลี พรธาดาวิทย์; อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21