วิจัย (Research - FA) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การศึกษาอัตลักษณ์ประเพณีเหน่เอนหล่อโบงวิถีชีวิตของชาวมอแกน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานผ่านมิติการแสดงกัญชพร, ตันทอง
2563จินตภาพจากเศษวัสดุนฤพนธ์ บูรณะบัญญัติ
2562รายงานการสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาเชิงพื้นที่พิชญ์ภัสสร มหาสิริสุข
2561การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานพัสดุของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกิตติมา ศรีสิงห์
2559การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกิตติมา ศรีสิงห์
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจิตต์พัฒนา มะลิลา
2553การสร้างสรรค์ต้นแบบลวดลายผ้าไทล้านนาแบบร่วมสมัยใจภักดิ์ บุรพเจตนา
2553การสร้างหลักสูตรระยะสั้นการทำผลิตภัณฑ์หนังชวลิต ศรีทับทิม; ประภาศรี โพธิ์ทอง
2551การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าฝ่ายย้อมครามของกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านเชิงดอย จังหวัดสกลนคร ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์พนิดา สมประจบ; บุญเรือง สมประจบ
2552การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานผักตบชวาประภาศรี โพธิ์ทอง
2551การสร้างเรือสำเภาไทยจำลองและการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานีบุญเรือง สมประจบ
2550การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนดนตรีสากลโดยใช้สื่อมัลติมิเดียชัยวัฒน์ เชาวน์รัตนะ; เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม
2552การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องถมเงิน ลวดลาย 12 นักษัตร จังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่งนภา ผลพฤกษา
2549โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไวน์เม่าของสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา; คมสัน เรืองโกศล; วาสนา เจริญวิเชียรฉาย
2551การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ของผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย คลองห้า จังหวัดปทุมธานีบุญเรือง สมประจบ
2552การศึกษางานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกปูนปลาสเตอร์และบรรจุภัณฑ์ของจังหวัดปทุมธานีสุวิทย์ อินทิพย์
2551การพัฒนาผลิตภัณฑ์เรือประมงจำลอง ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครสุรพันธ์ จันทนะสุต
2551ดนตรีไทยเพื่อการพัฒนาสขุภาพสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์; มนศักดิ์ มหิงษ์
2551การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสามโคกสุจินต์ เพิ่มพูล
2551การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา กระดาษสับปะรด และกระดาษตะขบวาสนา เจริญวิเชียรฉาย
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29