Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 30 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การศึกษาความพึงพอใจต่อเพจเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพนมฉัต คงพุ่ม
2562ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของงานบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อทิตยา วิมลเมือง
2564การศึกษาความพึงพอใจต่อสวัสดิการของพนักงานที่เป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาสนา ผิวผลาผล
2565การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอิทธิพัทธ์ จันทร์สาคร
2560การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศิริพร เสาะแสวง
2565การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการงานเอกสารการพิมพ์ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวัลวิกาล์ ไพศาลศรี
2565ความพึงพอใจของผู้ลาศึกษาต่อภายในประเทศในการให้บริการงานลาศึกษาต่อของกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนพเก้า จันทร์ทุ่งใหญ่
2564อิทธิพลคุณภาพการบริการของฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนันท์ธนภัส อัศวณัฏฐกร
2565การศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการเคมีของนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเณศรา แก้วคง; ตรีดาว ใยเทศ
2560ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฐิตาภรณ์ ศรีจันทร์หล้า