Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 349 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การยอมรับการใช้ซอฟต์แวร์ คิว เอ ดี เอ็นเตอร์ไพรซ์ แอฟพลิเคชั่นปฐวีโรจน์ แจ่มแจ้ง
2556การพัฒนาระบบบัญชีสำหรับสถาบันการเงินชุมชนภาวิณี พูลเกิด
2556การถ่ายโอนการฝึกอบรมจากชั้นเรียนสู่สถานประกอบการ : กรณีศึกษา มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต และศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ธวัช ธนสมบูรณ์
2556การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการระบบสินค้าคงคลังสำหรับศูนย์บริการเมกไกวส์ โชว์คาร์ ดีเทล เซ็นเตอร์ สาขารังสิตณัฐธนนท์ ปรีชาพิริยกรณ์
2556การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)สรภัส ติยภรณ์พิพัฒน์
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับสิทธิบำเหน็จบำนาญของสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.): กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จ. นครราชสีมาสุภาพร ชาญเวช
2556ปัจจัยด้านการทำงานที่มีผลต่อความเครียดของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัดฐาปนี วังกานนท์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ การมีส่วนร่วมกับการยอมรับการปรับโครงสร้างองค์การ : กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่โสภิดา เปรมพงษ์
2556ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานครบวงจรที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ : กรณีศึกษา กรีน ออโต้ เซอร์วิสสุธี หล่อวาเหล็ก
2556การวิเคราะห์ผลประโยชน์การเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการผู้นำของเข้าผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ: กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สรัญญา ทองไสว