Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-17 of 17 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564ผลการจัดการเรียนรู้ : ระบำกฤดาภินิหารโดยทักษะปฏิบัติของเดวีส์ชไมพร จันทรวิบูลย์
2563การศึกษาความพึงพอใจต่อเพจเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพนมฉัต คงพุ่ม
2562ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของงานบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อทิตยา วิมลเมือง
2564การศึกษาความพึงพอใจต่อสวัสดิการของพนักงานที่เป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาสนา ผิวผลาผล
2565การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอิทธิพัทธ์ จันทร์สาคร
2560การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศิริพร เสาะแสวง
2565การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการงานเอกสารการพิมพ์ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวัลวิกาล์ ไพศาลศรี