ประชุมวิชาการ (Proceedings - EN) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 128
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การประยุกต์ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่าสำหรับการสร้างแบบจำลองการเบิกจ่ายค่าสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์รัศมิ์ลภัส อัศวนรากุล; ศิวกร อ่างทอง
2013การทดสอบและประเมินผลการให้น้ำหยดสำหรับไร่อ้อยนอกเขตชลประทานในภาคกลางนาวี จิระชีวี; สราวุฒิ ปานทน; สันธาร นาควัฒนานุกูล; วุฒิพล จันทร์สระคู; สุรชัย สวยลึก; กาญจนา กิระศักดิ์
2013การประยุกต์ใช้แบบจำลอง HEC-RESSIM ช่วยในการบริหารงานอ่างเก็บน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิงธีระพงษ์ ควรคำนวน; สุนทร เฉินประยูร
2013การเปรียบเทียบการออกแบบระบบชลประทานฉีดฝอยสำหรับภูมิทัศน์ด้วยโปรแกรม EAGLE POINT 2009, LAND F/X 2009 และ RAINCAD V.5อภิรัฐ ปิ่นทอง; เฉลิมชัย เชนะโยธิน; ภาณุพงศ์ จันทร์ประภาพ
2013การเพิ่มประสิทธิภาพของการปลูกไม้ผลบนที่ลาดชันโดยใช้ระบบการให้น้ำแบบหยดร่วมกับสารดูดความชื้นโพลีเมอร์ระวิน สืบค้า; มัตติกา พนมธรนิจกุล
2013ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพอากาศต่อปริมาณน้ำท่าผิวดิน (กรณีศึกษาลุ่มน้ำฝาง จังหวัดเชียงใหม่)ดวงทิพย์ ฤคณีย์; ทรงวุฒิ แสงจันทร์
2013ผลของความชื้นต่อสมบัติทางกายภาพของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8ฤษฎา วุฒิสาร; พงศธร ทองนุช; ภูริชญา เร่งพัฒนกิจ; วราภรณ์ มาไพศาลทรัพย์; พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์
2013การศึกษาสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพในการตรวจสอบความแตกต่างทางสรีรวิทยาของขิงศสิมา ตรีแก้ว; อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล; วิชา หมั่นทำการ
2013การจำแนกมังคุดที่เกิดอาการเนื้อแก้วโดยการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรพหุคูณจากสมบัติเชิงกล และทางกายภาพสารสิน รัตนเสถียร; อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล; ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
2013การปกป้องผลแอปเปิ้ลด้วยวัสดุกันกระแทกจากฟางข้าวธนากร แนวกลาง; เทวรัตน์ ตรีอำนรรค; วีรชัย อาจหาญ; กระวี ตรีอำนรรค
2013การตรวจจับสิ่งแปลกปลอมในเมล็ดพืชด้วยเทคนิคแอคทีฟเทอร์โมกราฟฟีวราวิช พรพระ; ทวีพล ซื่อสัตย์; นวภัทรา หนูนาค
2013การจำแนกความสุก-แก่ของทุเรียนพันธุ์ “หมอนทอง” แบบไม่ทำลายด้วยสเปกโทรสโกปีช่วงแสงที่มองเห็นได้ที่เปลือกประกิต ทิมขำ; อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
2013การใช้คลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มและหัววัดไฟเบอร์ออพติกทำนายค่าความชื้นสมุนไพรชนิดผง (จันทร์ลีลา)ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง; สุรศักดิ์ ราตรี; นิภาพร อมัสสา; อรอนงค์ พวงชมพู
2013การวิเคราะห์การเกิดด้วงงวงข้าว (มอด) ในข้าวด้วย NIRS.ศรนรินทร์ ทูนไธสง; ประสันต์ ชุ่มใจหาญ
2013การปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของฟิล์มบริโภคได้จากไคโตซานโดยวิธีการทางกายภาพมานิดา จำปาหอม; สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา; สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
2013การถ่ายเทมวลสารในระหว่างการย้อมสีผ้าที่ใช้ฟางข้าวเป็นตัวดูดซับชีวภาพและผลกระทบของการดูดซับต่อคุณภาพสีของผ้าสุพรรา มีถาวร; ประสันต์ ชุ่มใจหาญ
2013การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของข้าวงอกด้วยวิธีการขัดขาวปริพัฒน์ ช้อยชื่น; ประสันต์ ชุ่มใจหาญ
2013ผลของสารเคลือบผิวที่รับประทานได้ต่อโครงสร้างเซลล์เนื้อเยื่อลำไยแช่แข็งนันท์ชนก นันทะไชย; อินทิรา ลิจันทร์พร
2013ผลของการจุ่มด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ต่อคุณภาพของลองกองพร้อมบริโภคอินทิรา ลิจันทร์พร; ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร
2013เครื่องต้นแบบเพื่อตรวจวัดปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) โดยวิธีวัดค่าความหนืดอิทธิพล พจนสัจ; จิราพร พจนสัจ; พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 128